Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Ω ΄Ελληνες αθάνατοι!!!


Ευκαιρίααα!!!! Σε 12 άτοκες δόσεις!


Φάουλ ο τύπος...δεν λέει τίποτα για εξαερισμό!


Όπως λέμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, ε! το ίδιο ακριβώς!


Βγαίνει η βαρκούλα, βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά, στον ωκεανό των αμνών!


Ελληνικό Halloween σε κεφαλόσκαλο πολυκατοικίας!


"ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΕΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩς ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ"
(η με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 1853 Διαταγή (ή εγκύκλιος) του σταθμάρχη Χωροφυλακής της Δημητσάνας)

Άρθρον 1ον: παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγ. Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενική καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως Δημητσάνης.
Άρθτον 2ον: Να δέσωσι δια στερεών αλύσσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.
Άρθρον 3ον: Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων, οίον και Γ. Χαριτοδιπλωμένον και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους τε και φύσεως ή και ανθρωπογύναια ακατάλληλα συμπεριφοράς εις ξένους και κατά την υπερτελουμένην πανήγυριν ενθάδε.
Άρθρον 4ον: Να εμποδισθούν βία το ουγγάρισμα των όνων και μοσχαρίων, το χλιμίντρισμα των ίππων και γαλών (κατσουλίων)
Άρθρον 5ον: και γράψε. Θα τους πεθάνω δι΄άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, σιδηροπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι και εστιάτορες (γειά σου βλάχο), οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστυην ποιότητα, να σκευάσουν το δικαιοστάσιον των ζυγαριών των , των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών και ηθικής.
Άρθρον 6ον: Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας, επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ΄ όλην την διάρκειαν της εορτής του Αγ. Νικολάου, ωσαύτως η διανυκτέρευσις και η μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τα θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον: Όσοι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων θέλουσι ραβθισθή ανελλιπώς εν τω Κρατητηρίω.
Άρθρον 8ον: Απαγορεύεται το κρυφοκύτταγμα εκ παραθύρων, οίκων, ξενοδοχείων, παρά προσώπων αλλοτρίων γενών και εν οδοίς, περιπάτοις, καφενείοις κλπ. εν γένει δε απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις.
Άρθρον 9ον: Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών και τούμπαλιν, έφιπποι ανά τας οδούς και πλατείας, ως και μέγαρα εν τη εγχωρίω κωμοπόλει ταύτη προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων ως εκ της από ρυτήρος ελαύνοντας πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινα σπεύδοντα πσιτ, πσιτ, πσιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελαύνουσαν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και άς είναι άλλη μέρα θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκωνται βάσει του άρθρου 1072 του Π.Ν.
Άρθρον 10ον: Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεσχών την δύσιν του ηλίου, των δε οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, τα δε θεάματα η 12 του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, θεατρικής σκηνής, την πρωϊαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Άρθρον 11ον: Απαγορεύεται μεθαύριον Πέμπτην εορτήν του Αγ. Νικολάου να τεθώσιν εις τα εξ ών συνετέθησαν.
Άρθρον 12ον: Απαγορεύεται η διοχέτευσις ακαθάρτων υδάτων και άλλων υλών, επιβλαβών τη δημοσία εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμον τούτων εν τη θαλάσση μεθ' απάντων των συλλεχθέντων σκουπιδίων μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθισταμένης παρ' ημ'ων υπευθύνου.
Άρθρον 13ον: Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως λαού και των συν αυτοίς ευρισκομένων ατόμων χάρις της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον 14ον: Μεθαύριον Πέμπτην και ώραν 10 π.μ. θέλει τελεσθή εν εκκλησία τελετή πανηγύρεων, εν ή δέον να παρευρεθώσιν άπασαι αι αρχαί του τόπου, πάρεδρος, σύμβουλοι, κλητήρας της Κοινότητος, και ηγουμένου εμού ως αστυπαρασημοφορία, άπαντες δε οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθή και εν μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και εις τας καλλιτέρας μάλιστα. Αι δε αρχαί όπισθεν εμού, όστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικόν ένδυμά μου.
Άρθρον 15ον: Ελλείψει μουσικής, μερίμνη του Δημοτικού Παρέδρου, θέλουσι παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εις διασκέδασιν ήσυχον και λιτόν φαγοπότιον, μετά επισκεφθήσονται εμέ εν τω Καταστήματί μου οι δε χωρικοί ελλείψει αεριόφωτος θέλουσιν ανάψει μικράς ανευλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊάς δια ξηρών πουρναρίων ανά τας οδούς, εν οίς περιπατούντες θα φέρωσι κόκκινα φανάρια.
Άρθρον 16ον: Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμουτσούνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις των ρινών δια των χειρών, επιτρεπομένου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας.
Άρθρον 17ον: Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων παρ' αυτών εξερχομένων, οι γέλωτες και το παίξιμον του κρέατός των.
Άρθρον 18ον: Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδάγρας, ακρίδων κλπ.
Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ' εμέ όργανα.

Ο Αστυνομεύων
Εμμ. Λαγουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου